Loading...
TAXATIES 2021-03-11T16:04:55+00:00


Taxaties

t.b.v brandverzieningen

Een taxatierapport op basis van vaste taxatie en conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek is een onmisbare
aanvulling op uw verzekeringspolis. Het taxatierapport verschaft de zekerheid dat u ingeval van schade de juiste bedragen krijgt uitgekeerd.
Heeft u namelijk geen taxatierapport conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek voor een inventaris, dan wordt de
schade vastgesteld conform de polisvoorwaarden op basis van de nieuwwaarde-clausule.

Dit betekent dat u in principe tegen nieuwwaarde bent verzekerd, met uitzondering van de items, waarbij de
dagwaarde een waarde minder dan 40% van de nieuwwaarde vertegenwoordigt. In dat geval wordt de dagwaarde uitgekeerd, met alle financiële gevolgen van dien en consequenties voor de continuïteit van uw bedrijf. Bovendien geeft één en ander aanleiding tot uitvoerige discussie met de verzekering waardoor de schaderegeling aanzienlijke vertraging kan oplopen. Voorts wordt met behulp van een taxatierapport het aantonen van het bezit van de aanwezige inventaris vergemakkelijkt, daar in het taxatierapport alles met naam en toenaam genoemd wordt. Tevens ligt het gehele belang op het juiste prijsniveau, zoals dat op het moment van de taxatie geldt.

Tenslotte is door middel van een taxatie de kans op onder- en/of oververzekering nagenoeg uitgesloten. In het taxatierapport zijn al uw eigendommen geïnventariseerd en gewaardeerd. In het geval van een taxatierapport voor gebouwen wordt als waarderingsgrondslag de herbouwwaarde gehanteerd. Bij inventarissen is de waarderingsgrondslag de nieuwwaarde, vermeerderd met alle bijkomende kosten voor ingebruikstelling en dergelijke.

VOORDELEN VASTE TAXATIE

 • Er vindt bij schade geen afschrijving plaats naar dagwaarde. De waardering is bindend voor verzekeraars.
 • Bij schade vereenvoudiging van de bewijslast.
 • Het verzekerde belang ligt op het huidige prijsniveau.
 • Het gehele verzekerde belang is geïnventariseerd, hierbij is het risico van onderverzekering volledig uitgesloten.

De voordelen bij elkaar genomen geven aan dat iedere ondernemer zijn eigendommen moet laten taxeren
conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek, teneinde een calamiteit niet te laten overgaan in een echte ramp.

Taxaties t.b.v. bedrijfseconomische doeleinden
In verschillende situaties, bijvoorbeeld voor financiering (ver)huur of (ver)koop, is het van belang de waarde van
bedrijfsgebouwen, machinerieën en/of inventarissen in het economische verkeer te kennen. Hiervoor moet de
commerciële waarde worden vastgesteld. De taxateurs van NCETB zorgen voor een complete
en betrouwbare commerciële waardering. Roerende en onroerende zaken worden op waarde geschat, waarbij als
basis, naast courantheid, ook de situering van de locatie, bestemmingsplan, alsmede bodemgesteldheid in
ogenschouw worden genomen.

Wij kunnen taxaties verzorgen ten behoeve van:

 • Financiering
 • Aan- en verkoop
 • Huur- en verhuur
 • Vaststellen van de jaarrekening
 • Overname
 • Belastingaangifte c.q. bezwaarschrift
 • Wijziging rechtsvorm

Wat krijgt u
Een deskundig en deugdelijk rapport, compleet met alle relevante informatie voorzien van de juiste
waardegrondslag.

Neem contact op!

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden en diensten van NCETB?

Neem contact met ons op, dan beantwoorden wij al uw vragen.

NCETB BV

Neem contact op via
0475 – 350035

Stuur een mail naar 
info@NCETB.nl

Contact